سپتامبر 5, 2020
القای متقابل

القای متقابل در سلف چیست؟

القای متقابل القای متقابل برهم کنش یک میدان‌مغناطیسی سیم‌پیچ بر روی سیم پیچ دیگر است زیرا‌ولتاژ را در self مجاور ایجاد می‌کند. در آموزش‌قبلی دیدیم که […]