اکتبر 15, 2020
خازن به صورت سری

خازن به صورت سری

خازن ها به صورت سری هنگام بستن خازن به صورت سری‌، جریان شارژ‌(iC)‌که از خازن ها عبور می‌کند برای همه خازن ها همان است زیرا فقط […]