اکتبر 8, 2020
دیود سیگنال

دیود سیگنال (Signal Diode)

دیود سیگنال دیود سیگنال دو پایانه کوچک هستند که جریان‌فعلی را به سمت‌جلو هدایت می‌کند و جریان‌جاری را هنگام معکوس‌کردن معکوس می‌کند. نیمه هادی سیگنال دیود […]