اکتبر 12, 2020
رله برقی

رله برقی (الکتریکی) به زبان ساده

رله برقی رله برقی و کنتاکتورها از یک سیگنال کنترل سطح‌پایین برای تغییر‌ولتاژ یا منبع‌تغذیه بسیار‌بالاتر با‌استفاده از تعدادی‌تنظیمات‌مختلف تماس استفاده می‌کنند. تاکنون ما مجموعه ای […]