سپتامبر 25, 2020
سلف های موازی

سلف های موازی چیست؟

سلف های موازی سلف های موازی‌ ، زمانی به‌یکدیگر متصل می‌شوند که هر‌دو ترمینال آنها به‌ترتیب به ترمینال یک‌سلف یا سلف دیگر متصل شوند. افت ولتاژ […]