اکتبر 3, 2021
سیستم های بازخورد

سیستم های بازخورد

سیستم های بازخورد در سیستم های بازخورد، تمام یا بخشی از سیگنال خروجی مثبت یا منفی به ورودی بازگردانده می شود. سیستم های بازخورد سیگنال ها […]