سپتامبر 1, 2020
ولت متر

ولت متر

ولت متر ولت ‌متر یک ابزار اندازه‌گیری است که برای پیدا‌کردن سطح ولتاژ در‌اطراف یک‌مدار‌الکتریکی هنگام اتصال‌موازی با بخشی از مدار‌اندازه‌گیری شده استفاده‌می‌شود هنگام تجزیه و […]